پایان نامه کارشناسی سموم سیانوباکتریایی


توجه: متن پیش رو تنها قسمتی بسیار کوچک از متن اصلی فایل به صورت خام و بدون قالب می باشد:


فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده

مقدمه

فصل اول: انواع سیانوباکترها و ویژگیهای بیولوژیکی، ظاهری و بلومهای سمی آنها

1-1- تاریخچه

1-2- ویژگیهای ساختاری و بیولوژیکی سیانوباکترها

1-3- بلومهای سمی (شکوفایی) سیانوباکترها

1-4- مهمترین راسته‎های جلبک‎های سبز ‎- آبی

1-5- تقسیم‎بندی سیانوباکترها از لحاظ شکل ظاهری

1-5-1- سیانوباکترهای رشته‎ای

1-5-2- سیانوباکترهای کلنی

فصل دوم: طبقه‎بندی سموم سیانوباکتریایی

2-1- طبقه‎بندی سموم سیانوباکتریایی براساس مکانیسم عمل

2-1-1- نوروتوکسین‎ها

2-1-2- هپاتوتوکسین‎ها

2-1-3- درماتو توکسین‎ها

2-2- انواع سیانوتوکسین‎ها

عنوان
صفحه
2-2-1- نودولارین‎ها

2-2-2- ساکسی توکسین‎ها

2-2-3- آناتوکسین a و هوموآناتوکسین a

2-2-4- آناتوکسین ‎a (S)

2-2-5- ‎Cylindrospermopsin

2-2-6- میکروسیس تین

2-2-6-1- دوام و پایدار میکروسیس‎تین در سلولها

2-2-6-2- خارج‏شدن‎سم‏هپتاپپتید(میکروسیس‎تین‎درطی‎تجزیه ‎Microcystis aeruginosa

2-3- طبقه‎بندی سیانوتوکسین‎ها براساس ساختمان شیمیایی

2-3-1- پپتیدهای حلقوی

2-3-2- آلکالوئیدها

2-3-2-1- آلکالوئیدهای سیتوتوکسیک

2-3-2-2- آلالوئیدهای درماتوتوکسیک

2-3-3- سموم لیپوپلی ساکاریدها ‎(LPS)

فصل سوم: اثرات مضر سموم سیانوباکترها

3-1- آزمایش سلامت انسان

3-1-1- قرار گرفتن در معرض اثرات حاد و غیرمزمن

عنوان
صفحه
3-1-2- قرار گرفتن در معرض اثرات مزمن

3-2- ارزیابی خطر

3-3- اثر بر ماهیان

3-4- اثر بر موجودات آبزی

3-5- تولید ترکیبات بیواکتیو

3-6- صدمه از راه تماس تفریحی

3-7- مسمومیت حیوانی

3-8- اثر بر زئوپلانکتونها

3-9- اثر بر باکتریهای آبزی

فصل چهارم: روشهای کنترل و جلوگیری از شکوفایی

4-1- انعقاد یا چسبیدن، معلق بودن هوای محلول و جذب سطحی کربن فعال

4-2- کلرزنی

4-3- فیلتراسیون سریع و فیلتراسیون کندشنی

4-4- فرآیندهای غشایی

4-5- دما

4-6- اسیدیته ‎(PH)

4-7- کاهش فسفر و ازت

عنوان
صفحه
4-8- سولفات مس

4-9- سیمازین

4-10- ازن‎دار کربن

4-10-1- میکروسیس‎تینها و نودولارین

4-10-2- آناتوکسین a، آناتوکسین ‎S(a) و ساکسی توکسین

4-11- نور

4-12- کنترل بیولوژیک

4-12-1- تغذیه توسط زئوپلانکتونها

4-12-2- کپور نقره‎ای

فهرست جدول‎ها
عنوان
صفحه
4-1- جدول تأثیر ازن در از بین بردن میکروسیس تین ‎LR در صورت وجود یا عدم وجود مواد آلی

4-2- جدول تأثیر ازن در از بین بردن ‎Microcystis aeruginosa

چکیده
سیانوباکترها (جلبک‎های سبز ‎- آبی) جزء پروکاریوت‎ها محسوب می‎شوند.

این فیتوپلانکتون‎ها معمولاً در آب‎های شیرین و لب شور یافت می‎شوند و از لحاظ شکل ظاهری به دو گروه رشته‎ای و کلنی تقسیم می‎شوند.

سیانوباکترها در هنگام بلوم (شکوفایی)، سمومی را تولید می‎کنند که سلامت آب آشامیدنی را به مخاطره می‎اندازند و اثرات مضری بر روی موجودات زنده دارند.

این سموم عبارتند از: میکروسیس‎تین‎ها، نودولارین‎ها، ساکسی توکسین‎ها، آناتوکسین ‎a، آناتوکسین ‎S(a) و ‎Cylindrospermopsin.

این سموم از نظر ساختمانی متفاوتند و محدوده عصبی را شامل می‎شود.

وجود سیانوباکترها و سموم آنها در مخازن آبی مورد استفاده برای آشامیدن به علت عدم مدیریت صحیح منابع و مخازن آبی است.

روش‎های تیمار آبی که در این پروژه مورد بحث قرار گرفته‎اند عبارتند از: کلرزنی، فیلتراسیون سریع یا کند، به ویژه استفاده از ازن و غیره، از موثرترین روش‎ها در از بین بردن سیانوباکترها هستند.

مقدمه
بعضی از جلبک‎های سبز ‎- آبی سمومی تولید می‎کنند که وجود این سموم و افزایش آنها در آب آشامیدنی باعث ایجاد اثرات حاد و مزمن می‎گردد و ممکن است حیات موجودات زنده آبزی و دیگر موجوداتی را که از این آب آلوده استفاده می‎کنند، تهدید کنند.

فعالیت‎های انسانی مانند ورود فاضلابهای شهری، صنعتی و کشاورزی که حاوی عناصر غذایی فراوانی هستند باعث شکوفایی این جلبک‎ها می‎گردد و در نتیجه اکسیژن آب کاهش می‎یابد و آب رنگ و بوی نامطبوع پیدا می‎کند و سبب افزایش مرگ و میر موجودات زنده و یا افزایش بیماریهای حاد و مزمن می‎شود.

مدیریت صحیح منابع آبی می‎تواند از لوم این جلبک‎ها جلوگیری کند.

با ارزیابی این سموم در منابع آبی و تعیین مقادیر آنها و اتخاذ روشهای مناسب برای مبارزه و کنترل آنها می‎توان میزان آلودگی منابع آبی و تعیین مقادیر آنها و اتخاذ روشهای مناسب برای مبارزه و کنترل آنها می‎توان میزان آلودگی منابع آبی به سموم سیانوباکترها را تا حد قابل ملاحظه‎ای کاهش داد و سلامت و بقاء موجودات زنده را تضمین کرد.

پژوهش‎ها و مطالعات فراوانی در زمینه روشهای کنترل این سموم صورت گرفه است و این روشها تا حد قابل ملاحظه‎ای در کاهش سموم سیانوباکترها مؤثر واقع شده‎اند.

این روشها عبارتند از کنترل یا مبارزه بیولوژیک و یا افزودن مواد شیمیایی به منابع آب.

البته سیانوباکترها در بعضی از نقاط دنیا به علت اینکه شرایط مناسبی فراهماست تجمع زیستی پیدا کرده‎اند.

فصل اول
انواع سیانوباکترها (جلبک‎های سبز ‎- ویژگیهای بیولوژیکی، ظاهری و ‎بلومهای سمی آنها)

جلبک‎های سبز ‎- آبی دارای 150 جنس و 2000 گونه هستند که در حال حاضر کمتر از 40 گونه سمی تشخیص داده شده‎اند.

جلبک‎های سبز ‎- آبی با بیش از 3 میلیون سال قدمت از قدیمی‎ترین موجودات بوده که سالانه با بلوم خود سبب مرگ و میر بسیاری از آبزیان و احشام می‎گردند.

1-1- تاریخچه
سیانوفیت‎ها یا جلبک‎های سبز ‎- آبی در واقع همان سیانوباکترها هستند که تا سال 1978 این میکروارگانیسم‎ها جزء جلبک‎ها محسوب می‎شدند تا اینکه در سال 1978 دانشمندی به نام ‎Stanier و همکارانش بررسی علمی بسیار منطقی روی این میکروارگانیسم‎ها انجام دادند و ثابت نمودند که سیانوفیت‎ها نه تنها فاقد هسته و غشاء هسته می‎باشند، بلکه از نظر ضریب رسوبگذاری میتوکندری ‎SRNA شانزده می‎باشند که شباهت بسیار زیاد بین آنها و باکتریهاست.

1-2- ویژگیهای ساختاری و بیولوژیکی سیانوباکترها
سیانوباکترها فاقد هسته مشخص، مژک و تاژک بوده و گروه اصلی پروکاریوتها را تشکیل می‎دهند.

از نظر ساختمانی حاوی دیواره سلولی هستند، که در باکتریهای گرم منفی وجود دارد.

با این تفاوت که در بسیاری از آنها لایه پکتینی و سلولزی نیز موجود است.

سیانوباکترها دارای رنگدانه‎های مخصوص بیلوپروتئین‎ها (فیکواریترین ‎C)، زانتین، کلروفیل ‎a و کاروتین.

معمولاً کلروفیل ‎c و ‎b در سیانوباکترها وجود ندارند.

جلبک‎های سبز ‎- آبی علاوه بر کلروفیل ‎a دارای رنگ خاص آبی به نام فیکوسیانین می‎باشند.

رنگ قرمز فیکواریترین هم در برخی گونه‎ها دیده می‎شود.

تقریباً در تمامی گونه‎ها اطراف سلول را یک غشاء ژله‎ای فرا گرفته است که از بخش غشاء سلولی و یا از سلول مستقیماً ترشح می‎شود.

واکوئل در سیانوباکترها از انواع هوایی و یا غذایی هستند که واکوئل‎های هوایی موجب شناوری سیانوباکترها در سطح آب و بهبود فتوسنتز می‎گردند.

معمولاً ذرات رنگی (کروموبلاست) بر روی تیلاکوئید قرار دارند.

سنتروبلاست‎ها در مرکز سلول قرار دارند و برخلاف کروموبلاست‎ها ناحیه بی‎رنگ محسوب می‎شوند.

طیف رنگ و رنگدانه‎ها در سیانوباکترها با توجه به نوع گونه متفاوت است.

معمولاً، هیدراتهای کربن در سیانوباکترها وجود دارند که به آمیلوپکتین معروفند.

برخی از چربیها و پروتئین‎های دیگر نیز در سیانوباکترها دیده می‎شوند.

جلبک‎های سبز ‎- آبی براساس نوع و نسبت رنگدانه‎ها ممکن است به رنگ‎های چمنی، سیاه، قرمز، قهوه‎ای، زرد و یا بنفش دیده شوند و با وجودی که سیانوباکترها فاقد هرگونه مژک یا تاژک‎اند، ولی نوعی حرکت ویژه در گونه‎های رشته‎ای دیده می‎شود که هنوز مکانیسم دقیق آن روشن نشده است.

در حقیقت گونه‎های رشته‎ای یک حرکت بطنی خزنده دارند و گونه‎های تک سلولی و تشکیل دهنده کلنی فاقد تحرک هستند.

برخی از گونه‎های جلبک‎های سبز ‎- آبی (در گونه‎های رشته‎ای) تا حدی بزرگ می‎شوند که با چشم غیرمسلح قابل دید هستند.

در جلبک‎های رشته‎ای مواد ژله‎ای به شکل لوله بوده و سلولها در امتداد یکدیگر از طریق پلاسمودیوم به یکدیگر متصل‎اند.

شناسایی مواد ژله‎ای به ویژه زمانی که بی‎رنگ هستند از طریق میکروسکوپ مشکل است.

ردیف‎های سلولی در گونه‎های نخی شکل را تریکوم گویند.

تکثیر جلبک‎های سبز ‎- آبی از طریق غیرجنسی (پاره شدن غلاف ژلاتینی و دو نیم شدن سلولها) صورت می‎گیرد، یعنی تکثی در قسمت داخلی دیواره سلولی انجام می‎شود ولی بخش خارجی بدون تقسیم باقی می‎ماند به طوری که یک تراکم بالای سلولی رسیده و تشکیل کلنی می‎دهند.

تشکیل اسپور: نانویست‎ها سلولهای بسیار کوچکی هستند که با سرعت از طریق تقسیم سلول مادر و پی‎درپی تشکیل می‎شوند.

این سلولها تا حد طبیعی رشد می‎یابند بنابراین اسپورهای داخلی از طریق تقسیم متوالی یک سلول بزرگ مادر حاصل می‎شوند.مرور

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.